FILIAAL DEURNE
BISSCHOPPENHOFLAAN 641
2100 DEURNE

FILIALEN     OPENINGSUREN

Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Al onze rekeningen en facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke  zetel , behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.   Bij gebreke aan contante betaling dragen onze rekeningen en facturen van rechtswege en zonder enige verdere voorafgaande ingebrekestelling, onherroepelijk en onherleidbaar een intrest van 12% per jaar op de verschuldigde bedragen en dit uiteraard vanaf de datum van de rekening en/of de factuur. Bij gebreke aan volledige betaling uiterlijk de eerste kalenderdag van de maand volgend op de maand van de facturatie is, zonder enige verdere voorafgaande ingebrekestelling en naast en boven de intresten zoals hiervoor bepaald, een forfaitaire en,in de zin van art 1152 van het burgerlijk wetboek, onherroepelijke en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 10% op de factuurbedragen, met een minimum van 125 per factuur of rekening.

2. We behouden ons, tot na de volledige betaling van de prijs, het eigendomsrecht voor van alle verkochte/geleverde goederen en de koper aanvaardt dit eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Ondanks het hiervoor bedongen eigendomsbehoud, zal artikel 1138 alinea 2 van het burgerlijk wetboek zijn volle uitwerking krijgen en zal het risico van de koopwaren vanaf het ogenblik dat de koop-verkoop wordt afgesloten overgaan op en te dragen zijn door de koper. Ingeval van wederverkoop van de koopwaren voor de volledige betaling ervan, zullen wij, zonder dat daartoe enige verdere geschrift vereist of noodzakelijk is, gerechtigd en gemachtigd zijn om, bij uitsluiting van de koper en elke eventuele derde, de hoofdens onze facturatie en/of rekeningen nog openstaande en verschuldigde bedragen te ontvangen bij de derde-aankoper.

3. Geen enkele klacht wordt aanvaard indien ze niet schriftelijk en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen ingediend wordt.

4. De waarborgen die wij als verkoper toestaan zijn deze die door de fabrikant zijn toegestaan. Op occasie onderdelen is de waarborg maximaal 1 jaar en enkel geldig indien de montage door een professioneel werd uitgevoerd.

5. De toezending van een prijzentarief of de prijsinfo via een elektronische catalogus op het internet  zijn niet als een offerte te beschouwen en verplichten ons niet tot levering. De in deze tarieven of elektronische catalogi vermelde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Alle prijzen vermeld in de webshop zijn de netto prijzen inclusief 21% BTW die gelden bij eigen afhaling of levering op een door u aangegeven adres. Deze prijzen kunnen echter afwijken indien u wenst om het onderdeel door onze diensten te laten plaatsen. Zo zal een batterij bvb een hogere prijs hebben als u deze wenst te laten monteren in √©√©n van onze werkplaatsen. Hiervoor wordt dan bovendien ook nog een vergoeding voor het werk aangerekend.

6. Alle aanvaarde bestellingen worden uitgevoerd tegen  de prijzen die op de dag van de aflevering gelden.

7. De goederen worden verzonden op risico van de koper, zelfs bij vrachtvrije zending. Onze klanten worden verzocht de colli('s) bij aankomst na te zien en onmiddellijk hun verhaal uit te oefenen bij de vervoerder in geval van beschadiging, onvolledige levering of verlies.

8. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend  waardoor  vertragingen  nooit aanleiding kunnen geven tot het betalen van schadevergoeding.

9. De loodtoeslag die wordt aangerekend op batterijen zal enkel in exacte waarde gegarandeerd worden terugbetaald indien de oude batterij ons binnen de 30 dagen na aankoop wordt teruggegeven.

10. Wij aanvaarden slechts gerechtvaardigde terugzendingen binnen de acht dagen na  levering en dit indien de goederen niet speciaal voor de klant besteld of vervaardigd werden en indien ze ons in de originele onbeschadigde  verpakking, ongebruikt, niet beschadigd, niet geplaatst of uiteengenomen toekomen.  De terugzendingen dien franco aan huis te gebeuren en de teruggezonden goederen reizen op risico van de koper/verzender. Afhankelijk van de afspraak met onze leverancier of andere omstandigheden kunnen voor retours kosten worden aangerekend. Alleen en uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen en het Vredegerecht van Deurne zijn bevoegd om kennis te nemen van elk eventueel geschil dat zich, naar aanleiding van onze verkopen/leveringen, facturatie en/of rekeningen zou voordoen.